SB04MED

:

9 - 11 2005,


:


ÅðéôñïðÞ Åðéóôçìïíéêïý Óõíôïíéóìïý


 

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÓ ÊÅÍÔÑÉÊÙÍ ÓÕÍÅÄÑÉÙÍ

 

ÓôÝëëá ÊÕÂÅËÏÕ (Ðñüåäñïò, ÅëëÜäá)

Dominique BIDOU (Ðñüåäñïò, Ãáëëßá)

Andrea MORO (Ðñüåäñïò, Éôáëßá)

Ilari AHO (Ðñüåäñïò, iiSBE)

Nils LARSSON (Ðñüåäñïò, iiSBE)

Ronald ROVERS (Ðñüåäñïò, iiSBE) 

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÓ ÐÁÑÁËËÇËÙÍ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÙÍ

 

Kazuo IWAMURA (SB05Tokyo) 

Shuzo MURAKAMI (SB05Tokyo)

Jean HETZEL (SD-MED, France)

ÍéêÞôáò ×ÉÙÔÉÍÇÓ (SD-MED, Greece)

Justo GARCIA-NAVARRO (SD-MED, Spain)

Hélène PAULIAT (SD-MED, France)

Michel SENIMON (SD-MED, France)

Inhee CHUNG (UNEP/DTIE)

Pascal GONTIER (SD-MED, France)

Michel RAOUST (SD-MED,France)

Richard WITT (SD-MED, UK)

Êþóôáò ËÕÔÑÁÓ (CRES, ÅëëÜäá)

Carla MANOLOPOULOU (Clean-Up Greece, ÅëëÜäá)

Jens BODEKER (EFEU, Berlin)

Máñßá KÁÑÏÃËÏÕ (NTUA, ÅëëÜäá)

Yahuda OLANDER (Israel)

Vincent BUHAGIAR (Malta)
ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ - Reviewers

 

Âáóßëåéïò ÔÓÉ×ÑÉÍÔÆÇÓ, ÊáèçãçôÞò, Äçìïêñßôåéï ÐáíåðéóôÞìéï ÈñÜêçò

Íôüñá ÊÏÍÓÏËÁ, ÊáèçãÞôñéá, ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï

ÄçìÞôñçò ÌÐÉÊÁÓ, ÊáèçãçôÞò, ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò

Ìáôèáßïò ÓÁÍÔÁÌÏÕÑÇÓ, ÊáèçãçôÞò, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí

Ëõäßá ÄÑÁÊÁÊÇ, Åðßêïõñç ÊáèçãÞôñéá, ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï

ÓôÝëëá ÊÕÂÅËÏÕ, ËÝêôïñáò, ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï

ÆùÞ ÖÙÔÉÁÄÇ, ËÝêôïñáò, ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï

Justo GARCIA-NAVARRO, ÊáèçãçôÞò, Universidad Politécnica de Madrid

ÍéêÞôáò ×ÉÙÔÉÍÇÓ, ÊáèçãçôÞò, Ô.Å.É. ÁèÞíáò

Hélène PAULIAT, ÊáèçãÞôñéá, ÐáíåðéóôÞìéï ôçò Limoges

Vincent BUHAGIAR , Lecturer, University of Malta

Ðáíáãéþôçò ÃÅÔÉÌÇÓ, ÊáèçãçôÞò, ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï Êïéíùíéêþí êáé Ðïëéôéêþí Åðéóôçìþí

:  23/03/2005