SB04MED

:

9 - 11 2005,


:


Ilari AHO, Ðñüåäñïò iiSBE
Dominique BIDOU, Ðñüåäñïò ôçò ¸íùóçò HQE
ÓôÝëëá KÕÂÅËÏÕ, Ðñüåäñïò ôçò ¸íùóçò SD-MED
AëÝîáíäñïò TÓÉÁÔÓÉÁÌÇÓ, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò AEÄA
Ðçíåëüðç ÓÐÇËÉÙÔÇ, ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ¸ñåõíáò êáé Ôå÷íïëïãßáò, Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò
ÁëåîÜíäñá ÂËÁÍÔÏÕ, Äéåýèõíóç Ðåñéâáëëïíôéêïý Ó÷åäéáóìïý, Õ.ÐÅ×Ù.Ä.Å, ÅëëÜäá
Ronald ROVERS, iiSBE, Áíôéðñüåäñïò SD-MED
Jean HETZEL, ¸íùóç IFAE, Áíôéðñüåäñïò Åíùóçò SD-MED
Rene PESTRE, Áíôéðñüåäñïò Åíùóçò SD-MED
Guy CHAUTARD, ÄéåõèõíôÞò ¸íùóçò HQE
Pascal GONTIER, ¸íùóç HQE, ¸íùóç AFEX
Carla MANOLOPOULOU, Ðñüåäñïò CLEAN UP Greece
Christina ROUGGERI, Óýìâïõëïò ÄçìÜñ÷ïõ Áèçíáßùí
Monique BARBUT, UNEP/DTIE
Hirohisa AWANO, ÏÏÓÁ
Íßêïò ÖINTIKÁÊÇÓ, Åëëçíéêü TìÞìá Äéåèíïýò ¸íùóçò Áñ÷éôåêôüíùí (UIA)
Justo GARCIA-NAVARRO, SD-MED
Luis ALVAREZ-UDE COTERA, GBC Team, ES
David PERIT PACE, Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò UMAR

:  28/03/2005