SB04MED

:

9 - 11 2005,


:


ÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇ

 

Çëéüôïðïò ÓõíÝäñéá

Äéåýèõíóç: ÕøçëÜíôïõ 28

172 36 - ÄÜöíç, ÁèÞíá

ÔçëÝöùíï: 210 9730697

Fax: 210 9767208

E-mail: conf@heliotopos.net

 

SD-MED 2005, E-mail óõíåäñßïõ: sd-med2005@heliotopos.net

 

Ãéá ðëçñïöïñßåò ðïõ áöïñïýí óôá ôáîéäéùôéêÜ èÝìáôá ìðïñåßôå íá åðéêïéíùíåßôå ìáæß ìáò óôï: sdmed2005-travel@heliotopos.netÊýñéïò ÏñãáíùôÞò

 

- Ç ¸íùóç "SD-MED" (www.sd-med.org)Õðü ôçí áéãßäá

 

- ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò

- ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí

- ôçò ÊåíôñéêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí ÅëëÜäáòÅèíéêïß ÓõíäéïñãáíùôÝò

 

- ÄÞìïò Áèçíáßùí

- ÁíáðôõîéáêÞ Åôáéñåßá ÄÞìïõ Áèçíáßùí

- ÃáëëéêÞ ¸íùóç HQEÄéåèíåßò ÓõíäéïñãáíùôÝò

 

- International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE)

- SBOS Tokyo Organisers

- International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB)

- United Nations Environment Programme (UNEP)

- Ïñãáíéóìüò ÏéêïíïìéêÞò Óõíåñãáóßáò êáé ÁíÜðôõîçò (ÏÏÓÁ)

- Union Internationale des Architectes (UIA, Ares Workgroup)

- Union Méditerranéenne des Architectes (UMAR)

- Alexandria & Mediterranean Research Center (Alex-Med)ÕðïóôÞñéîç

 

- European Commission (Life-Environment Programme)Õðïóôçñßæïõóåò Åíþóåéò, Éíóôéôïýôá êáé Üëëïé öïñåßò

 

- EUROPA Association

- IFAE Association

- AFEX Association

- Eurasia Association

- European Women for Sustainable Future

- European Environmental Network

- ÄÞìïò Ðáëáéïý ÖáëÞñïõ

- ÁíáðôõîéáêÞ Åôáéñßá ÄÞìïõ Ðáëáéïý ÖáëÞñïõ

- Íïìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç ÄñÜìáò-ÊáâÜëáò-ÎÜíèçò

- Äéåðéóôçìïíéêü Éíóôéôïýôï ÐåñéâáëëïíôéêÞò ¸ñåõíáò (ÄÉÐÅ) SB-MED Life ÓõíåñãÜôåò

 

- Åñåõíçôéêü Ðáíåðéóôçìéáêü Éíóôéôïýôï Áóôéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý, ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï ÁèÞíáò

- Ôå÷íïëïãéêü Åêðáéäåõôéêü ºäñõìá ÁèÞíáò

- Association ENVIRO-BAT Mediterranee

- ÅëëÜäá ÊáèáñÞ

- ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ìåëåôþí Êáôáóêåõþí & ÁíÜðôõîçò Âüëïõ (ÄÅÌÅÊÁÂ)

- ÄÞìïò Âüëïõ

- Íïìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç Çëåßáò

- ÇëåéáêÞ Á.Å

- ÄÞìïò Berlin-Pankow

 

:  12/04/2005