Διεθνές Συνέδριο SB04MED

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

9 - 11 Ιουνίου 2005, Αθήνα


Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

ΠλοήγησηΕπικοινωνία


Παράλληλο Εργαστήριο Ι 
Ορισμοί, προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και πρότυπα (standards) του αειφορικού κτιρίου και της περιβαλλοντικής ποιότητας (ΕQ) κτιρίων. 
Παράλληλο Εργαστήριο ΙΙ 
Οι καλύτερες εφαρμογές και οι αποτυχίες σε πραγματοποιημένα σχέδια αειφορικών κτιρίων στην περιοχή της Μεσογείου. 
Παράλληλο Εργαστήριο ΙΙΙ 
Oικολογική Δόμηση και πρόληψη υγειονομικών κινδύνων. 
Παράλληλο Εργαστήριο ΙV 
Χρηματοοικονομικά εργαλεία για την επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας, περιβαλλοντικής ποιότητας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια, καινοτομικοί χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί (πχ. συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, χρηματοδότηση από τρίτους). Ανάπτυξη της μεσογειακής αγοράς Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs, ΕΠΕΥ). 
Παράλληλο Εργαστήριο V 
Πολιτικές και στρατηγικές, προοπτικές και εμπόδια για την εφαρμογή του αειφορικού κτιρίου στις μεσογειακές χώρες. 
Παράλληλο Εργαστήριο VI 
Εκτίμηση απόδοσης των κτιρίων. 
Παράλληλο Εργαστήριο VII 
Αειφορική χρήση του κτιριακού αποθέματος (SUBS).
Γενικές και Περιφερειακές όψεις. 
Παράλληλο Εργαστήριο VIII 
Αειφορική Αστική ανάπλαση και αστική ανανέωση.Θέματα αστικής Περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Τελευταία ενημέρωση:  01/03/2005